نمونه سوال فنی حرفه ای پکیج

نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج – قسمت اول

سوالات آزمون پکیج 

1با بازکردن آبگرم مصرفی اولین قطعه ای که عمل میکند چیست ؟
الفمشعل
بفلوسوئیچ
جآگوستات
دبرد الکترونیک
2روانکاری پمپ سیرکولاتور در پکیج باکدام مورد انجام می گیرد ؟
الفپارافین
بروغن
جآب داخل پمپ
دهمه موارد
3درصورت بالارفتن دما درمبدل تا بالای 100 درجه کدام قطعه ، وظیفه متوقف کردن پکیج را بر عهده دارد ؟
الفپتانسومتر گرمایش
بپتانسیومتر آبگرم مصرفی
جشیرکنترل گاز
دکلید حرارتی
4اگرفشار سیستم از 3 بار بالارفت کدام قطعه عمل می کند ؟
الفشیر سه طرفه
بشیر یک طرفه
جشیر اطمینان
دشیرهواگیری
5ترموستات ایمنی دود درکجا ی پکیج بدون فن نصب می گردد ؟
الفروی فن
بروی مبدل اولیه
جروی لوله رفت پکیج
دروی کلاهک تعدیل
6منظور از برنر کدام قطعه است ؟
الفدیگ
بپمپ
جمشعل
دمنبع انبساط
7شیراطمینان هنگام عمل کردن با تخلیه آب فشار سیستم را ……………… می دهد؟
الفافزایش
بکاهش
جتغییر نمی دهد
داول کاهش و سپس افزایش
8کاربرد مبدل ثانویه عبارت است از……………………..
الفتامین آبگرم مدار گرمایش
بتامین آبگرم مصرفی و مدار گرمایش
جتامین آبگرم مصرفی
ددرپکیج فقط یک مبدل وجود دارد
9کاربرد حسگر شعله درپکیج چیست ؟
الفکنترل و حضور شعله
بجهت روشن کردن مشعل
ججهت روشن شدن پیلوت
دکنترل دمای شعله
10محل نصب بای پس …………………….
الفدر مدارآبگرم مصرفی
بدرمسیرگاز ورودی
جدرمسیر بین لوله رفت و برگشت مدار گرمایش
دبین مسیر مبدل و پمپ
11کاربرد ترموکوپل چیست ؟
الفجهت اندازه گیری حجم آب خروجی
بجهت کنترل دمای شعله
جیک وسیله ایمنی است جهت کنترل عملکرد فن
دیک وسیله ایمنی است
12کدام جمله صحیح نمی باشد؟
الفدر مدار آبگرم مصرفی پکیج ها ابتدا فلو سوئیچ فعال می شود.
بدر پکیج ابتدا کلید ایمنی فشار دود بسته است سپس فن بکار می افتد و بعد از آن کلید ایمنی فشار باز می شود
جدرپکیج ابتدا کلید ایمنی فشار دودباز است سپس فن بکار می افتد و بعد از آن کلید ایمنی فشار بسته می شود.
دموارد الف و ج
13فشار گاز درلوله کشی ساختمان معمولا چه مقدار است ؟
الف8/1 بار
ب18 میلی بار
ج180 میلی بار
د270 میلی بار
14وضعیت ترموستات حد در حالت ابتدایی و پس از عمل کردن چگونه است ؟
الفکلوز  –  اپن
باپن  – کلوز
جکلوز  – کلوز
داپن – اپن
15محل نصب کلید حداقل فشار آب در کجا می باشد ؟
الفدر مدار گرمایش
بدرمسیر آب سرد ورودی
جدر مدارآبگرم مصرفی
ددر مسیر گاز
16برد کنترل جهت تنظیم دما ازکدامیک از قطعات زیر فرمان می گیرد؟
الفNTC
بمبدل اولیه
جمبدل ثانویه
دشیرگاز
17وظیفه کلید فشار ایمنی دود ( پرشر سوئیچ فشار دود ) در دستگاههای فن دار چیست؟
الفدر صورت عدم خروج محصولات احتراقی دستگاه را از کار می اندازد
بگازهای حاصل از احتراق را کنترل می کند
جباعث رساندن جریان برق به فن می شود
دفشارتخلیه دود را زیاد می کند
18در سیستم پکیج حداکثر فشار مجاز مداربسته ………………….. است ؟
الف250 بار
ب5 بار
ج5/1 بار
د5/2 بار
19معمولا جنس مبدل اصلی پکیج چیست ؟
الفمس
بآهن با پوشش قلع و سرب
جاستیل
دآلومینیوم
20نازل ها برروی کدام قسمت از مشعل قرار گرفته است؟
الفپیلوت
بپره های مشعل
جچند راهه
دونتوری
21کلید ایمنی دودکش کجا نصب می شود و به کجا دستور می دهد ؟
الفداخل دودکش – شیر کنترل گاز
بکلاهک تعدیل فشار – برد الکترونیک
جکلاهک تعدیل فشار – شیر کنترل گاز
دمبدل اصلی – برد الکترونیک
22اگر  فشار دستگاه بالا برود علت آن کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟
الفمنبع انبساط باد ندارد
بلاستیک منبع انبساط سوراخ شده است
جشیر پر کن باز گذاشته شده است
دمبدل ثانویه سوراخ است
23وظیفه سنسور آب گرم بهداشتی (فلو سوئیچ) چیست؟
الفکنترل دمای آب گرم بهداشتی
بکنترل دمای آب سیستم گرمایش
جکنترل جریان آب گرم بهداشتی
دکنترل جریان آب سیستم گرمایش
24فلوسوئیچ  پکیج ها چه موقع عمل می کند و به کجا دستور می دهد؟
الففشار سیستم بیش از اندازه بالا رود- شیر اطمینان
بفشار سیستم بیش از اندازه پائین رود – شیر سه راهه موتوری
جهنگام باز شدن شیر آلات بهداشتی – برد کنترل الکترونیک
دهنگام باز شدن شیز آلات بهداشتی – مستقیما به شیر سه راهه موتوری
25فلوسوئیچ  در پکیج به چه قسمتی دستور میدهد و سپس کدام قسمت وارد عمل می شود؟
الفاکوستاتتنظیم دما – شیر سه راهه موتوری
بپتانسیومتر – شیر سه راهه موتوری
جبرد الکترونیک – شیر سه راهه موتوری
دبرد الکترونیک –  پتانسیو متر
26وظیفه محدود کننده جریان در مدار آب گرم مصرفی چیست ؟
الفجلو گیری از داغ شدن بیش از حد آب در مُبدل
بخنثی کردن فشار اضافی وارد بر مدار آب گرم مصرفی
جایجاد فشار در مدار شوفاژبرای راه اندازی
دوسیله کنترل و ایمنی برای وجود آب با فشار کافی در مدار شوفاژ
27مقاومت سنسور NTC سالم در مدار شوفاژ چه مقداری باید باشد؟
الفدر دمای معمولی 10 اهم
بدر حالت داغ 10 اهم
جدر حالت داغ 10 کیلو اهم
ددر دمای معمولی 10 کیلو اهم
28در صورت نیاز به استفاده از پُمپ سیر کولا تور با دبی بالاتر کدام قطعه همراه آن باید تعویض گردد؟
الفکلید ایمنی حداقل فشار
بشیر بای پس
جشیر پر کن
دشیر اطمینان
29PTC به چه معناست ؟
الفمقاومت بدون تنظیم
بمقاومت با ضریب حرارتی منفی
جمقاومت با ضریب حرارتی مثبت
دهیچکدام
30سیستم ایمنی دوددر دستگاههای فن دار بر عهده کدام قطعه می باشد؟
الفکلید حرارتیْ75
بفن
جکلید ایمنی فشار دود
دبُرد الکتریکی
31در صورتیکه در مدار گرمایشی گرفتگی وجود داشته باشدکدام قطعه در پکیج تحریک می شود؟
الفسنسور فشار آب
بشیر اطمینان
جسوپاپ بای پس
دفلو سوئیچ
32کدامیک از قطعات زیر جزء قطعات ایمنی پکیج نمی باشد؟
الفسنسور دود
بفلوسوئیچ
جشیر اطمینان 3 بار
دکلید حرارتی
33دریک مدار برق ولت متر به صورت ……………و آمپرمتر به صورت ………………. نصب می شود.
الفموازی _ سری
بسری _ سری
جموازی موازی
دسری _ موازی
34شعله مشعلی که فقط از هوای ثانویه استفاده کند چه نام دارد؟
الفشعله خنثی
بشعله زرد سوز
جشعله آبی سوز
دشعله بی رنگ
35وظیفه کلاهک تعادل در دودکشها چیست ؟ ( کلاهک تعدیل)
الفکنترل دمای محصولات احتراق
برقیق کردن محصولات احتراق
جارتباط دادن بین مصرف کننده و دودکش
دتامین فشار استاتیک برای فن
36کدامیک از مبدل های زیر تحت عنوان پوسته لوله معروف است ؟
الفمبدل اولیه
بمبدل ثانویه
جمبدل گاز به آب
دمنبع انبساط
37کدامیک از موارد زیر جزء مدار آبگرم مصرفی در پکیج های دو مبدله  نمی باشد؟
الففلوسوئیچ
بمبدل ثانویه
جپمپ سیرکولاتور
دشیراطمینان
38مانومتر وسیله ای است جهت اندازه گیری
الفدما
بحجم
جدبی
دفشار
39کدامیک از گروه های زیر به ، روم سیلد  معروفند ؟
الفلوازم گاز سوز خانگی
بلوازم گاز سوز نوع A
جلوازم گازسوز نوع B
دلوازم گازسوز نوع C
40کاربرد فن در پکیج چیست؟
الفجهت تخلیه گازهای حاصل از احتراق
بجهت تخلیه هوای داخل دستگاه
ججهت تعویض هوای محل نصب دستگاه
دجهت تخلیه گاز اضافی
41حداکثر طول شیلنگ های گاز در وسایل گازسوز ……………………. سانتی متر است.
الف90
ب120
ج170
د150
42رگلاتور فشار گاز را …………………مرتبه کاهش می دهد .
الف60
ب120
ج240
د480
43کدام مورد وظیفه سیم ارت نیست؟
الفاتصال زمین است.
ببا اتصال یک دستگاه الکتریکی بوسیله سیم،برق بدنه را به زمین منتقل می کند.
جبرای پیشگیری ازخطر است
دتامین نول برای فاز ها
44اگر دماسنج 104 درجه فارنهایت را نشان دهد چند درجه سانتی گراد است ؟
الف68
ب72
ج32
د40
45پس از روشن شدن پکیج (درحالت زمستانی) بلافاصله فشار کار سیستم پکیج بالا رفته وشیر اطمینان عمل می کند و وقتی که آب گرم مصرفی در مدار قرار می گیرد فشار سیستم افت می کند؟
الفشیرسه راهه موتوری خراب است
ببرد الکترونیک خراب است
جفلو سوئیچ خراب است.
دمنبع انبساط باید تزریق هوا شود
46اگر لوله کشی رادیاتورها از نوع برگشت مستقیم باشد برای متعادل کردن سیستم بهتراست از کدام روش استفاده شود.
الفبه وسیله تنظیم شیر رفت رادیاتور
ببه وسیله تنظیم دبی آب عبوری از پمپ
جبه وسیله تنظیم شیر قفلی برگشت رادیاتور
دهیچ راه حلی ندارد
47شیرترموالکتریک نیروی الکتریکی تحریک کننده خود را از …………………………. دریافت می کند.
الفپیلوت
بکلید ایمنی
جترموستات
دترموکوپل
48پکیج دو مبدله  در حالت گرمایش روشن نمی شود ولی مدار آبگرم بهداشتی کار می کند علت چیست ؟
الفکلید حداقل فشار خراب شده
بپمپ سیرکولاسیون گریپاژ کرده
جمبدل اصلی رسوب دارد
داتصال ترموستات دستگاه قطع شده
49وضعیت پمپ درحالت استفاده از آب گرم مصرفی در پکیج تک مبدله ………………….و دو مبدله ……………………می باشد
الفروشن _ روشن
بروشن _خاموش
جخاموش _ خاموش
دخاموش _ روشن
50شیر سه راه موتوری با فعال شدن کدام قطعه ، تغییر حالت می دهد
الفشیرگاز
بپمپ
جفلو سوئیچ
دمشعل
51در صورتی که سیستم آب گرم مصرفی عمل نکند ، اولین قسمتی که مورد بازدید قرار می گیرد کدام است ؟
الفمبدل ثانویه
بمبدل اصلی
جشیر سه راهه
دفلوسوئیچ
52برای تنظیم شعله در حداکثر توان باید ………….
الفشیر آب گرم مصرفی باز شود _ لوله هوا خارج شود _ شعله با مهره شش گوش تنظیم شود
بسیم مدولاتور شیرگاز جدا شود _ شیر آب گرم مصرفی باز شود_ شعله با پیچ گوشتی دوسو تنظیم شود
جشیر آب گرم مصرفی باز شود_ سیم مدولاتور شیرگاز جدا شود _ شعله با مهره شش گوش  تنظیم شود
دپتانسیومتر گرمایش در بیشترین مقدار قرارداده شود – شعله با پیچ گوشتی دوسو تنظیم شود
53هرگاه پس از چند ثانیه از روشن شدن مشعل ، پکیج خاموش شود ، کدام قطعه معیوب است ؟
الففلوسوئیچ
بمبدل ثانویه
جمیله یونیزاسیون
دترانس جرقه
54ورودی های برد الکترونیک عبارتند از
الففن _  فلوسوئچ _ ترموستات اتاقی
بشیر سه راهه_  شیرگاز _ پتانسومترها
جالکترود یونیزاسیون _ فلوسوئیچ _  ترموستات اتاقی
دپمپ _  شیرسه راهه _ فن
55حداقل ارتفاع دودکش پکیج بدون فن …………………..  متر  می باشد
الف5/1
ب4
ج3
د6
56سطح مبدل حرارتی با چه آلیاژی پوشیده  شده است و  چرا؟
الفبرنج – افزایش انتقال حرارت
ببرنز جلوگیری از خوردگی
جآلومنیوم – جلوگیری از خوردگی
دآلومنیوم – افزایش انتقال حرارت
57مقاومت بوبین های شیر گاز  کدام است ؟
الف5/6  و 8  کیلو اهم
ب5/6  و  8/0  کیلو اهم
ج65 و 8/0  کیلواهم
د65 و 8 کیلو اهم
58تنها مسیر اتصال مدار گرمایش به مدار مصرفی ………………است ؟
الففلوسوئیچ
بمانومتر
جشیرپرکن
دمبدل ثانویه
59طبق رابطه احتراق کامل گاز متان ، یک حجم متان برای سوخت کامل نیاز به ……………..حجم  هوا  دارد.
الف5
ب6
ج8
د10
60حداقل دبی لازم برای فعال شدن فلوسوئیچ چه مقدار است؟
الف2 لیتر در دقیقه
ب5 لیتر در دقیقه
ج2/0 لیتر در دقیقه
د5/0 لیتر در دقیقه
61حداقل فشار لازم درمدار گرمایش برای آنکه کلید حداقل فشار آب اجازه شروع کار دستگاه را بدهد چه مقدار است ؟
الف8/0  بار
ب4/0  بار
ج5/1  بار
د3 بار
62هرگاه در حالت گرمایش پکیج روشن شود ولی رادیاتورها گرم نشوند علت چیست؟
الفمسیر بای پس ایراد دارد
بلوله های مدارگرمایش مسدود است
جمسیر گرمایش هوا گرفته است
دمسیر بای پس ایراد دارد و لوله های مدارگرمایش مسدود است  و  مسیر گرمایش هوا گرفته است
63مبدل دو منظوره شامل دو مسیر حرکت سیال می باشد و از داخل یکدیگر عبور می کنندکه مسیر وسط مربوط به…………….. و مسیر اطراف مربوط به ………………… می باشد
الفآب گرمایش – آب مصرفی
بآب مصرفی – آب گرمایش
جآب مصرفی – آب مصرفی
دآب گرمایش- آبگرمایش
64محل قرارگیری NTC آب گرم مصرفی در پکیج دومبدله درکجا می باشد ؟
الفخروجی مبدل اصلی
بورودی مبدل ثانویه
جخروجی مبدل ثانویه
دورودی مبدل اصلی
65در دودکش دوجداره قطر لوله های داخلی و خارجی به ترتیب از راست به چپ برابر چند میلی متر است؟
الف60- 100
ب80- 125
ج80- 150
د100- 60
66علت بالا رفتن فشار آب درحالت گرمایش به کدامیک از موارد زیر مربوط نمی باشد؟
الفعدم اتصال صحیح ارت دستگاه
بعدم فشارباد منبع انبساط
جگرفتگی شیلنگ منبع انبساط و مدار
دبالا بودن فشار گاز شهر
67مقدار co2 در آنالیز احتراق پکیج بر حسب درصد به کدام عدد نزدیکتر است ؟
الف5
ب9
ج15
د18
68علت افزایش یا کاهش فشار مدار اولیه کدام مورد نیست  ؟
الفنشت آب درمدارگرمایش
باشکال در شیرپرکن دستی
جاشکال درمبدل ثانویه
داشکال در فلومتر
69ولتاژ لازم برای بوبین های شیر گاز پکیج چند ولت می باشد؟
الفAC   220
بDC  80
جAC   110
دDC  300
70کدام گزینه صحیح است
الفدر پکیج هنگام باز شدن یک شیر بهداشتی مسیر گردش آب رادیاتور باز می ماند
بترموستات جزء وسایل نشان دهنده است
جدر پکیج هنگام باز شدن یک شیر بهداشتی مسیر گردش آب رادیاتور بسته می شود
دفشارسنج جزء وسایل کنترل کننده است
71حداقل فاصله پکیج باید از دیوار مجاور طرفین ………………..باشد
الف5 سانتی متر
ب10 سانتی متر
ج15 سانتی متر
د20 سانتی متر
72قطر مناسب دود کش جهت پکیج های با محفظه احتراق باز کدام است ؟
الف15 سانتی متر
ب10 سانتی متر
جتبدیل 6 به 10
ددود کش Co – axial
73حداقل ارتفاعی که کلاهک دودکش باید از جان پناه بالاتر باشد کدام است ؟
الفحداقل 10 سانتی متر
بهمتراز باشد
جحداکثر 20 سانتی متر
دحداقل 60 سانتی متر
74زمانی که فلوسوئیچ خراب است کدام حالت اتفاق می افتد ؟
الفدستگاه در حالت گرمایش  روشن نمی شود
بفشار دستگاه بالاو پائین می شود
جدستگاه در حالت آبگرم مصرفی روشن نمی شود
دپکیج صدا میدهد
75برای تنظیم دبی آب معمولا از کدام یک از شیرهای زیر استفاده می شود؟
الفشیر ربع گرد توپی
بشیر سماوری
جشیر فلکه کشویی
دشیر فلکه بشقابی
76کدام مورد در اثر احتراق ناقص گاز طبیعی بوجود می آید؟
الفCO
بCO2
جH2O
دFA
77ترمومتر و مانومتر به ترتیب نشان دهنده کدامیک ازکمیتهای فیزیکی سیال است؟
الففشار- درجه حرارت
بدرجه حرارت- فشار
جگرما – فشارنسبی
دفشار نسبی – گرما
78ترموستات دودکش یک ترموسوئیچ حرارتی است که ازنوع معمولا ………می باشدودر دمای C° 72  کنتاکت آن………می شود.
الفباز – بسته
ببسته- باز
جباز- ثابت
دثابت -بسته
79کدام گزینه می تواند دلیل پوسیدگی مبدل اولیه باشد؟
الفرسوبات زیاد
بوجود شعله خیلی کوتاه
جوجود شعله آبی رنگ
دپایین بودن سختی آب
80در مورد وظیفه مخزن انبساط بسته در پکیجها کدام مورد نا صحیح است ؟
الفکنترل انبساط آب درسیستم گرمایش
بایجاد فشار لازم در دهانه مکش پمپ
جتامین کسری آب سیستم گرمایش
دتامین کسری فشار اب گرم
81وظیفه NTC  چیست ؟
الفاندازه گیری درجه حرارت بوسیله مقاومت با ضریب حرارتی مثبت
بقطع کردن جریان شیر گاز در صورتیکه دمای مُبدل از ْ100 کمتر باشد
جمیزان ورودی و خروجی آب از مُبدل را کنترل می کند
داندازه گیری درجه حرارت و کنترل آن بوسیله مقاومت با ضریب حرارتی منفی
82برای جبران افت فشار در سیستم لوله کشی و رادیاتورها و مبدل اصلی از کدام وسیله استفاده می شود؟
الفشیر سه راهه
بشیر هواگیری
جشیر برقی
دپمپ جریانی مدار
83کدام محل برای نصب پکیج مناسب نیست ؟
الفاتاق خواب
بکارخانه ها
جسالن ورزش
درستوران ها
84حداقل طول عمودی دودکش نصب شده بر روی پکیج های با محفظه احتراق باز کدام است؟
الف35  سانتی متر
ب40 ساتنتی متر
ج15 سانتی
د2 برابر قطر خروجی کلاهک تعدیل
85علامت اختصاری  G20- CH – DHW  به ترتیب معرف چیست ؟
الفگاز طبیعی – گرمایش – آب گرم بهداشتی
بآب گرم بهداشتی – گرمایش – گازطبیعی
جآب گرم بهداشتی – گرمایش  – گاز مایع
دگرمایش – آب گرم بهداشتی – گاز طبیعی
86برای خاموش کردن حریق که دراثر موادسوختنی مایع ایجاد شده است بهتر است ازکدام گزینه زیر استفاده شود؟
الفسیلندر خاموش کننده آب و گاز
بسیلندر خاموش کننده پودر وگاز
جآب
دکف وآب
87پکیج روشن می شود و بعد از چند دقیقه خاموش می شود
الفدودکش مکش مناسب ندارد یا گرفته است.
بکلید حداقل فشار آب خراب است
جشیرسه راهه موتوری خراب است
دمنبع انبساط سوراخ شده است
88مقدار گرمایی که به یک گرم آب C° 5/14 داده می شود تا دمای آن به اندازه C° 1  افزایش یابد را …………  می نامند.
الفکالری
بژول
جبی تی یو
دکیلو کالری
89اگر رانش پمپ اول به مکش پمپ دوم متصل شود این اتصال پمپ ها ازنوع ……………….. است
الفموازی
بسری
جمعکوس
دمختلط
90کدامیک از مبدل های زیر دارای فین می باشد ؟
الفمبدل اولیه
بمبدل ثانویه
جمبدل پوسته لوله
دهمه موارد
0/5 (0 Reviews)

3 Replies to “نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج – قسمت اول”

  1. سلام خیلی خوب است موفق باشید
    در ضمن درصورت وجود پاسخنامه برای نمونه سوالها لطفا در برنامه اعمال فرمایید. متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *