نمونه سوال فنی حرفه ای پکیج

نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج – قسمت اول

سوالات آزمون پکیج 

1 با بازکردن آبگرم مصرفی اولین قطعه ای که عمل میکند چیست ؟
الف مشعل
ب فلوسوئیچ
ج آگوستات
د برد الکترونیک
2 روانکاری پمپ سیرکولاتور در پکیج باکدام مورد انجام می گیرد ؟
الف پارافین
ب روغن
ج آب داخل پمپ
د همه موارد
3 درصورت بالارفتن دما درمبدل تا بالای 100 درجه کدام قطعه ، وظیفه متوقف کردن پکیج را بر عهده دارد ؟
الف پتانسومتر گرمایش
ب پتانسیومتر آبگرم مصرفی
ج شیرکنترل گاز
د کلید حرارتی
4 اگرفشار سیستم از 3 بار بالارفت کدام قطعه عمل می کند ؟
الف شیر سه طرفه
ب شیر یک طرفه
ج شیر اطمینان
د شیرهواگیری
5 ترموستات ایمنی دود درکجا ی پکیج بدون فن نصب می گردد ؟
الف روی فن
ب روی مبدل اولیه
ج روی لوله رفت پکیج
د روی کلاهک تعدیل
6 منظور از برنر کدام قطعه است ؟
الف دیگ
ب پمپ
ج مشعل
د منبع انبساط
7 شیراطمینان هنگام عمل کردن با تخلیه آب فشار سیستم را ……………… می دهد؟
الف افزایش
ب کاهش
ج تغییر نمی دهد
د اول کاهش و سپس افزایش
8 کاربرد مبدل ثانویه عبارت است از……………………..
الف تامین آبگرم مدار گرمایش
ب تامین آبگرم مصرفی و مدار گرمایش
ج تامین آبگرم مصرفی
د درپکیج فقط یک مبدل وجود دارد
9 کاربرد حسگر شعله درپکیج چیست ؟
الف کنترل و حضور شعله
ب جهت روشن کردن مشعل
ج جهت روشن شدن پیلوت
د کنترل دمای شعله
10 محل نصب بای پس …………………….
الف در مدارآبگرم مصرفی
ب درمسیرگاز ورودی
ج درمسیر بین لوله رفت و برگشت مدار گرمایش
د بین مسیر مبدل و پمپ
11 کاربرد ترموکوپل چیست ؟
الف جهت اندازه گیری حجم آب خروجی
ب جهت کنترل دمای شعله
ج یک وسیله ایمنی است جهت کنترل عملکرد فن
د یک وسیله ایمنی است
12 کدام جمله صحیح نمی باشد؟
الف در مدار آبگرم مصرفی پکیج ها ابتدا فلو سوئیچ فعال می شود.
ب در پکیج ابتدا کلید ایمنی فشار دود بسته است سپس فن بکار می افتد و بعد از آن کلید ایمنی فشار باز می شود
ج درپکیج ابتدا کلید ایمنی فشار دودباز است سپس فن بکار می افتد و بعد از آن کلید ایمنی فشار بسته می شود.
د موارد الف و ج
13 فشار گاز درلوله کشی ساختمان معمولا چه مقدار است ؟
الف 8/1 بار
ب 18 میلی بار
ج 180 میلی بار
د 270 میلی بار
14 وضعیت ترموستات حد در حالت ابتدایی و پس از عمل کردن چگونه است ؟
الف کلوز  –  اپن
ب اپن  – کلوز
ج کلوز  – کلوز
د اپن – اپن
15 محل نصب کلید حداقل فشار آب در کجا می باشد ؟
الف در مدار گرمایش
ب درمسیر آب سرد ورودی
ج در مدارآبگرم مصرفی
د در مسیر گاز
16 برد کنترل جهت تنظیم دما ازکدامیک از قطعات زیر فرمان می گیرد؟
الف NTC
ب مبدل اولیه
ج مبدل ثانویه
د شیرگاز
17 وظیفه کلید فشار ایمنی دود ( پرشر سوئیچ فشار دود ) در دستگاههای فن دار چیست؟
الف در صورت عدم خروج محصولات احتراقی دستگاه را از کار می اندازد
ب گازهای حاصل از احتراق را کنترل می کند
ج باعث رساندن جریان برق به فن می شود
د فشارتخلیه دود را زیاد می کند
18 در سیستم پکیج حداکثر فشار مجاز مداربسته ………………….. است ؟
الف 250 بار
ب 5 بار
ج 5/1 بار
د 5/2 بار
19 معمولا جنس مبدل اصلی پکیج چیست ؟
الف مس
ب آهن با پوشش قلع و سرب
ج استیل
د آلومینیوم
20 نازل ها برروی کدام قسمت از مشعل قرار گرفته است؟
الف پیلوت
ب پره های مشعل
ج چند راهه
د ونتوری
21 کلید ایمنی دودکش کجا نصب می شود و به کجا دستور می دهد ؟
الف داخل دودکش – شیر کنترل گاز
ب کلاهک تعدیل فشار – برد الکترونیک
ج کلاهک تعدیل فشار – شیر کنترل گاز
د مبدل اصلی – برد الکترونیک
22 اگر  فشار دستگاه بالا برود علت آن کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟
الف منبع انبساط باد ندارد
ب لاستیک منبع انبساط سوراخ شده است
ج شیر پر کن باز گذاشته شده است
د مبدل ثانویه سوراخ است
23 وظیفه سنسور آب گرم بهداشتی (فلو سوئیچ) چیست؟
الف کنترل دمای آب گرم بهداشتی
ب کنترل دمای آب سیستم گرمایش
ج کنترل جریان آب گرم بهداشتی
د کنترل جریان آب سیستم گرمایش
24 فلوسوئیچ  پکیج ها چه موقع عمل می کند و به کجا دستور می دهد؟
الف فشار سیستم بیش از اندازه بالا رود- شیر اطمینان
ب فشار سیستم بیش از اندازه پائین رود – شیر سه راهه موتوری
ج هنگام باز شدن شیر آلات بهداشتی – برد کنترل الکترونیک
د هنگام باز شدن شیز آلات بهداشتی – مستقیما به شیر سه راهه موتوری
25 فلوسوئیچ  در پکیج به چه قسمتی دستور میدهد و سپس کدام قسمت وارد عمل می شود؟
الف اکوستاتتنظیم دما – شیر سه راهه موتوری
ب پتانسیومتر – شیر سه راهه موتوری
ج برد الکترونیک – شیر سه راهه موتوری
د برد الکترونیک –  پتانسیو متر
26 وظیفه محدود کننده جریان در مدار آب گرم مصرفی چیست ؟
الف جلو گیری از داغ شدن بیش از حد آب در مُبدل
ب خنثی کردن فشار اضافی وارد بر مدار آب گرم مصرفی
ج ایجاد فشار در مدار شوفاژبرای راه اندازی
د وسیله کنترل و ایمنی برای وجود آب با فشار کافی در مدار شوفاژ
27 مقاومت سنسور NTC سالم در مدار شوفاژ چه مقداری باید باشد؟
الف در دمای معمولی 10 اهم
ب در حالت داغ 10 اهم
ج در حالت داغ 10 کیلو اهم
د در دمای معمولی 10 کیلو اهم
28 در صورت نیاز به استفاده از پُمپ سیر کولا تور با دبی بالاتر کدام قطعه همراه آن باید تعویض گردد؟
الف کلید ایمنی حداقل فشار
ب شیر بای پس
ج شیر پر کن
د شیر اطمینان
29 PTC به چه معناست ؟
الف مقاومت بدون تنظیم
ب مقاومت با ضریب حرارتی منفی
ج مقاومت با ضریب حرارتی مثبت
د هیچکدام
30 سیستم ایمنی دوددر دستگاههای فن دار بر عهده کدام قطعه می باشد؟
الف کلید حرارتیْ75
ب فن
ج کلید ایمنی فشار دود
د بُرد الکتریکی
31 در صورتیکه در مدار گرمایشی گرفتگی وجود داشته باشدکدام قطعه در پکیج تحریک می شود؟
الف سنسور فشار آب
ب شیر اطمینان
ج سوپاپ بای پس
د فلو سوئیچ
32 کدامیک از قطعات زیر جزء قطعات ایمنی پکیج نمی باشد؟
الف سنسور دود
ب فلوسوئیچ
ج شیر اطمینان 3 بار
د کلید حرارتی
33 دریک مدار برق ولت متر به صورت ……………و آمپرمتر به صورت ………………. نصب می شود.
الف موازی _ سری
ب سری _ سری
ج موازی موازی
د سری _ موازی
34 شعله مشعلی که فقط از هوای ثانویه استفاده کند چه نام دارد؟
الف شعله خنثی
ب شعله زرد سوز
ج شعله آبی سوز
د شعله بی رنگ
35 وظیفه کلاهک تعادل در دودکشها چیست ؟ ( کلاهک تعدیل)
الف کنترل دمای محصولات احتراق
ب رقیق کردن محصولات احتراق
ج ارتباط دادن بین مصرف کننده و دودکش
د تامین فشار استاتیک برای فن
36 کدامیک از مبدل های زیر تحت عنوان پوسته لوله معروف است ؟
الف مبدل اولیه
ب مبدل ثانویه
ج مبدل گاز به آب
د منبع انبساط
37 کدامیک از موارد زیر جزء مدار آبگرم مصرفی در پکیج های دو مبدله  نمی باشد؟
الف فلوسوئیچ
ب مبدل ثانویه
ج پمپ سیرکولاتور
د شیراطمینان
38 مانومتر وسیله ای است جهت اندازه گیری
الف دما
ب حجم
ج دبی
د فشار
39 کدامیک از گروه های زیر به ، روم سیلد  معروفند ؟
الف لوازم گاز سوز خانگی
ب لوازم گاز سوز نوع A
ج لوازم گازسوز نوع B
د لوازم گازسوز نوع C
40 کاربرد فن در پکیج چیست؟
الف جهت تخلیه گازهای حاصل از احتراق
ب جهت تخلیه هوای داخل دستگاه
ج جهت تعویض هوای محل نصب دستگاه
د جهت تخلیه گاز اضافی
41 حداکثر طول شیلنگ های گاز در وسایل گازسوز ……………………. سانتی متر است.
الف 90
ب 120
ج 170
د 150
42 رگلاتور فشار گاز را …………………مرتبه کاهش می دهد .
الف 60
ب 120
ج 240
د 480
43 کدام مورد وظیفه سیم ارت نیست؟
الف اتصال زمین است.
ب با اتصال یک دستگاه الکتریکی بوسیله سیم،برق بدنه را به زمین منتقل می کند.
ج برای پیشگیری ازخطر است
د تامین نول برای فاز ها
44 اگر دماسنج 104 درجه فارنهایت را نشان دهد چند درجه سانتی گراد است ؟
الف 68
ب 72
ج 32
د 40
45 پس از روشن شدن پکیج (درحالت زمستانی) بلافاصله فشار کار سیستم پکیج بالا رفته وشیر اطمینان عمل می کند و وقتی که آب گرم مصرفی در مدار قرار می گیرد فشار سیستم افت می کند؟
الف شیرسه راهه موتوری خراب است
ب برد الکترونیک خراب است
ج فلو سوئیچ خراب است.
د منبع انبساط باید تزریق هوا شود
46 اگر لوله کشی رادیاتورها از نوع برگشت مستقیم باشد برای متعادل کردن سیستم بهتراست از کدام روش استفاده شود.
الف به وسیله تنظیم شیر رفت رادیاتور
ب به وسیله تنظیم دبی آب عبوری از پمپ
ج به وسیله تنظیم شیر قفلی برگشت رادیاتور
د هیچ راه حلی ندارد
47 شیرترموالکتریک نیروی الکتریکی تحریک کننده خود را از …………………………. دریافت می کند.
الف پیلوت
ب کلید ایمنی
ج ترموستات
د ترموکوپل
48 پکیج دو مبدله  در حالت گرمایش روشن نمی شود ولی مدار آبگرم بهداشتی کار می کند علت چیست ؟
الف کلید حداقل فشار خراب شده
ب پمپ سیرکولاسیون گریپاژ کرده
ج مبدل اصلی رسوب دارد
د اتصال ترموستات دستگاه قطع شده
49 وضعیت پمپ درحالت استفاده از آب گرم مصرفی در پکیج تک مبدله ………………….و دو مبدله ……………………می باشد
الف روشن _ روشن
ب روشن _خاموش
ج خاموش _ خاموش
د خاموش _ روشن
50 شیر سه راه موتوری با فعال شدن کدام قطعه ، تغییر حالت می دهد
الف شیرگاز
ب پمپ
ج فلو سوئیچ
د مشعل
51 در صورتی که سیستم آب گرم مصرفی عمل نکند ، اولین قسمتی که مورد بازدید قرار می گیرد کدام است ؟
الف مبدل ثانویه
ب مبدل اصلی
ج شیر سه راهه
د فلوسوئیچ
52 برای تنظیم شعله در حداکثر توان باید ………….
الف شیر آب گرم مصرفی باز شود _ لوله هوا خارج شود _ شعله با مهره شش گوش تنظیم شود
ب سیم مدولاتور شیرگاز جدا شود _ شیر آب گرم مصرفی باز شود_ شعله با پیچ گوشتی دوسو تنظیم شود
ج شیر آب گرم مصرفی باز شود_ سیم مدولاتور شیرگاز جدا شود _ شعله با مهره شش گوش  تنظیم شود
د پتانسیومتر گرمایش در بیشترین مقدار قرارداده شود – شعله با پیچ گوشتی دوسو تنظیم شود
53 هرگاه پس از چند ثانیه از روشن شدن مشعل ، پکیج خاموش شود ، کدام قطعه معیوب است ؟
الف فلوسوئیچ
ب مبدل ثانویه
ج میله یونیزاسیون
د ترانس جرقه
54 ورودی های برد الکترونیک عبارتند از
الف فن _  فلوسوئچ _ ترموستات اتاقی
ب شیر سه راهه_  شیرگاز _ پتانسومترها
ج الکترود یونیزاسیون _ فلوسوئیچ _  ترموستات اتاقی
د پمپ _  شیرسه راهه _ فن
55 حداقل ارتفاع دودکش پکیج بدون فن …………………..  متر  می باشد
الف 5/1
ب 4
ج 3
د 6
56 سطح مبدل حرارتی با چه آلیاژی پوشیده  شده است و  چرا؟
الف برنج – افزایش انتقال حرارت
ب برنز جلوگیری از خوردگی
ج آلومنیوم – جلوگیری از خوردگی
د آلومنیوم – افزایش انتقال حرارت
57 مقاومت بوبین های شیر گاز  کدام است ؟
الف 5/6  و 8  کیلو اهم
ب 5/6  و  8/0  کیلو اهم
ج 65 و 8/0  کیلواهم
د 65 و 8 کیلو اهم
58 تنها مسیر اتصال مدار گرمایش به مدار مصرفی ………………است ؟
الف فلوسوئیچ
ب مانومتر
ج شیرپرکن
د مبدل ثانویه
59 طبق رابطه احتراق کامل گاز متان ، یک حجم متان برای سوخت کامل نیاز به ……………..حجم  هوا  دارد.
الف 5
ب 6
ج 8
د 10
60 حداقل دبی لازم برای فعال شدن فلوسوئیچ چه مقدار است؟
الف 2 لیتر در دقیقه
ب 5 لیتر در دقیقه
ج 2/0 لیتر در دقیقه
د 5/0 لیتر در دقیقه
61 حداقل فشار لازم درمدار گرمایش برای آنکه کلید حداقل فشار آب اجازه شروع کار دستگاه را بدهد چه مقدار است ؟
الف 8/0  بار
ب 4/0  بار
ج 5/1  بار
د 3 بار
62 هرگاه در حالت گرمایش پکیج روشن شود ولی رادیاتورها گرم نشوند علت چیست؟
الف مسیر بای پس ایراد دارد
ب لوله های مدارگرمایش مسدود است
ج مسیر گرمایش هوا گرفته است
د مسیر بای پس ایراد دارد و لوله های مدارگرمایش مسدود است  و  مسیر گرمایش هوا گرفته است
63 مبدل دو منظوره شامل دو مسیر حرکت سیال می باشد و از داخل یکدیگر عبور می کنندکه مسیر وسط مربوط به…………….. و مسیر اطراف مربوط به ………………… می باشد
الف آب گرمایش – آب مصرفی
ب آب مصرفی – آب گرمایش
ج آب مصرفی – آب مصرفی
د آب گرمایش- آبگرمایش
64 محل قرارگیری NTC آب گرم مصرفی در پکیج دومبدله درکجا می باشد ؟
الف خروجی مبدل اصلی
ب ورودی مبدل ثانویه
ج خروجی مبدل ثانویه
د ورودی مبدل اصلی
65 در دودکش دوجداره قطر لوله های داخلی و خارجی به ترتیب از راست به چپ برابر چند میلی متر است؟
الف 60- 100
ب 80- 125
ج 80- 150
د 100- 60
66 علت بالا رفتن فشار آب درحالت گرمایش به کدامیک از موارد زیر مربوط نمی باشد؟
الف عدم اتصال صحیح ارت دستگاه
ب عدم فشارباد منبع انبساط
ج گرفتگی شیلنگ منبع انبساط و مدار
د بالا بودن فشار گاز شهر
67 مقدار co2 در آنالیز احتراق پکیج بر حسب درصد به کدام عدد نزدیکتر است ؟
الف 5
ب 9
ج 15
د 18
68 علت افزایش یا کاهش فشار مدار اولیه کدام مورد نیست  ؟
الف نشت آب درمدارگرمایش
ب اشکال در شیرپرکن دستی
ج اشکال درمبدل ثانویه
د اشکال در فلومتر
69 ولتاژ لازم برای بوبین های شیر گاز پکیج چند ولت می باشد؟
الف AC   220
ب DC  80
ج AC   110
د DC  300
70 کدام گزینه صحیح است
الف در پکیج هنگام باز شدن یک شیر بهداشتی مسیر گردش آب رادیاتور باز می ماند
ب ترموستات جزء وسایل نشان دهنده است
ج در پکیج هنگام باز شدن یک شیر بهداشتی مسیر گردش آب رادیاتور بسته می شود
د فشارسنج جزء وسایل کنترل کننده است
71 حداقل فاصله پکیج باید از دیوار مجاور طرفین ………………..باشد
الف 5 سانتی متر
ب 10 سانتی متر
ج 15 سانتی متر
د 20 سانتی متر
72 قطر مناسب دود کش جهت پکیج های با محفظه احتراق باز کدام است ؟
الف 15 سانتی متر
ب 10 سانتی متر
ج تبدیل 6 به 10
د دود کش Co – axial
73 حداقل ارتفاعی که کلاهک دودکش باید از جان پناه بالاتر باشد کدام است ؟
الف حداقل 10 سانتی متر
ب همتراز باشد
ج حداکثر 20 سانتی متر
د حداقل 60 سانتی متر
74 زمانی که فلوسوئیچ خراب است کدام حالت اتفاق می افتد ؟
الف دستگاه در حالت گرمایش  روشن نمی شود
ب فشار دستگاه بالاو پائین می شود
ج دستگاه در حالت آبگرم مصرفی روشن نمی شود
د پکیج صدا میدهد
75 برای تنظیم دبی آب معمولا از کدام یک از شیرهای زیر استفاده می شود؟
الف شیر ربع گرد توپی
ب شیر سماوری
ج شیر فلکه کشویی
د شیر فلکه بشقابی
76 کدام مورد در اثر احتراق ناقص گاز طبیعی بوجود می آید؟
الف CO
ب CO2
ج H2O
د FA
77 ترمومتر و مانومتر به ترتیب نشان دهنده کدامیک ازکمیتهای فیزیکی سیال است؟
الف فشار- درجه حرارت
ب درجه حرارت- فشار
ج گرما – فشارنسبی
د فشار نسبی – گرما
78 ترموستات دودکش یک ترموسوئیچ حرارتی است که ازنوع معمولا ………می باشدودر دمای C° 72  کنتاکت آن………می شود.
الف باز – بسته
ب بسته- باز
ج باز- ثابت
د ثابت -بسته
79 کدام گزینه می تواند دلیل پوسیدگی مبدل اولیه باشد؟
الف رسوبات زیاد
ب وجود شعله خیلی کوتاه
ج وجود شعله آبی رنگ
د پایین بودن سختی آب
80 در مورد وظیفه مخزن انبساط بسته در پکیجها کدام مورد نا صحیح است ؟
الف کنترل انبساط آب درسیستم گرمایش
ب ایجاد فشار لازم در دهانه مکش پمپ
ج تامین کسری آب سیستم گرمایش
د تامین کسری فشار اب گرم
81 وظیفه NTC  چیست ؟
الف اندازه گیری درجه حرارت بوسیله مقاومت با ضریب حرارتی مثبت
ب قطع کردن جریان شیر گاز در صورتیکه دمای مُبدل از ْ100 کمتر باشد
ج میزان ورودی و خروجی آب از مُبدل را کنترل می کند
د اندازه گیری درجه حرارت و کنترل آن بوسیله مقاومت با ضریب حرارتی منفی
82 برای جبران افت فشار در سیستم لوله کشی و رادیاتورها و مبدل اصلی از کدام وسیله استفاده می شود؟
الف شیر سه راهه
ب شیر هواگیری
ج شیر برقی
د پمپ جریانی مدار
83 کدام محل برای نصب پکیج مناسب نیست ؟
الف اتاق خواب
ب کارخانه ها
ج سالن ورزش
د رستوران ها
84 حداقل طول عمودی دودکش نصب شده بر روی پکیج های با محفظه احتراق باز کدام است؟
الف 35  سانتی متر
ب 40 ساتنتی متر
ج 15 سانتی
د 2 برابر قطر خروجی کلاهک تعدیل
85 علامت اختصاری  G20- CH – DHW  به ترتیب معرف چیست ؟
الف گاز طبیعی – گرمایش – آب گرم بهداشتی
ب آب گرم بهداشتی – گرمایش – گازطبیعی
ج آب گرم بهداشتی – گرمایش  – گاز مایع
د گرمایش – آب گرم بهداشتی – گاز طبیعی
86 برای خاموش کردن حریق که دراثر موادسوختنی مایع ایجاد شده است بهتر است ازکدام گزینه زیر استفاده شود؟
الف سیلندر خاموش کننده آب و گاز
ب سیلندر خاموش کننده پودر وگاز
ج آب
د کف وآب
87 پکیج روشن می شود و بعد از چند دقیقه خاموش می شود
الف دودکش مکش مناسب ندارد یا گرفته است.
ب کلید حداقل فشار آب خراب است
ج شیرسه راهه موتوری خراب است
د منبع انبساط سوراخ شده است
88 مقدار گرمایی که به یک گرم آب C° 5/14 داده می شود تا دمای آن به اندازه C° 1  افزایش یابد را …………  می نامند.
الف کالری
ب ژول
ج بی تی یو
د کیلو کالری
89 اگر رانش پمپ اول به مکش پمپ دوم متصل شود این اتصال پمپ ها ازنوع ……………….. است
الف موازی
ب سری
ج معکوس
د مختلط
90 کدامیک از مبدل های زیر دارای فین می باشد ؟
الف مبدل اولیه
ب مبدل ثانویه
ج مبدل پوسته لوله
د همه موارد

4 Replies to “نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج – قسمت اول”

  1. سلام خیلی خوب است موفق باشید
    در ضمن درصورت وجود پاسخنامه برای نمونه سوالها لطفا در برنامه اعمال فرمایید. متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *