لیست خطا بوتان مدل بیتا,cv,parma,optima,Caldavenzia,perla

لیست خطا بوتان مدل بیتا

کد خطاشرح خطا
چراغ قرمز:0.5 ثانیه روشن, 0.5 ثانیه خاموش - چراغ سبز : خاموش
چراغ قرمز: ثابت روشن - چراغ سبز: خاموش
چراغ قرمز: 0.2 ثانیه روشن, 0.2 ثانیه خاموش - چراغ سبز : خاموش
چراغ قرمز : خاموش - چراغ سبز : 0.5 روشن , 0.5 ثانیه خاموش
چراغ قرمز: ثابت روشن, چراغ سبز : ثابت روشن
چراغ قرمز: 0.5 ثانیه روشن, 0.5 ثانیه خاموش - چراغ سبز خاموش

لیست خطا بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

کد خطاشرح خطا
E011- عدم تشکیل شعله ( شیر گاز . جرقه زنی . حسگر )
E02
1- قطعی ، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی

2- در مدار قعطی وجود دارد یا کلید حرارتی مبدل عمل کرده است و ایراد دارد.
E03
1- اشکال در پرشر دود ، مجموعه فن ، ترموستات دود

2- پرشر دود خروجی دچار مشگل شده یا ترموستات دود ایراد پیدا کرده یا کل مجموعه فن درست عمل نمی کند.
E041- عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش

2- فشار مدار گرمایش به کتر از ۰٫۵ رسیده است و باید ان را افزایش داد.
E06
1- قطعی NTC آبگرم مصرفی

2- سنسور تشخیص دمای آب گرم مصرفی دچار مشگل شده است.
E071- قطعی NTC گرمایش

2- سنسور تشخیص دمای گرمایش ایراد پیدا کرده است.
E11
1- حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیرگاز

2- شیر گاز ایراد پیدا کرده یا برد مشگل دارد.
دما + چشمک زن1- عمل نمودن کلید فشار

2- ترموستات ایمنی دود یا قطعی کابل متصل به آن

3- کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش
ADJتنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای مدار گرمایش

لیست خطا بوتان مدل کالدا ونزیا, اپتیما, آلتا

کد خطاشرح خطا
سبز ثابتمشعل روشن
سبز چشمک زن 1-5 ثانیهآماده بکار (عدم درخواست)
سبز چشمک زن 0.5 ثانیهحالت زمستانه
حالت انتظار
پرشر دود و مجموعه فن
گیرپاژ پمپ
اشکال در کلید حداقل فشار آب(تا 10 دقیقه)
قفل کردن NTC روی یک مقاومت کاذب
اشکال در کلید فشار چگالیده
سبز چشمک زن سریعورود یا خروج محدوده سارا
زرد ثابتسنسور مصرفی قطع است
زرد چشمک زنوضعیت حداکثر توان CH.Sw
قرمز ثابتگرمایش Ntc
ترموستات دود
عدم تشکیل شعله
برد کنترل
اشکال در کلید حداقل فشار آب
قرمز چشمک زن 0.5 ثانیهکلید حرارتی

لیست خطا پکیج بوتان مدل پارما Parma22rsi

چراغ قرمزچراغ سبزشرح ایراد
0.5 ثانیه روشن و خاموشخاموشفعال شدن کلید حرارتی یا قطع ارتباط آن
ثایت روشنخاموشکم بودن فشار آب مدار گرمایش
ثایت روشنخاموشخطای کلید اینمنی فشار دودکش
ثایت روشنخاموشعدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی
0.2 ثانیه روشن و خاموشخاموشاشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
خاموش0.5 ثانیه روشن و خاموشوصل بودن کلید ایمنی دودکش قبل از روشن شدن فن یا غیرفعال شدن آن در حین عملکرد
خاموش0.5 ثانیه روشن و خاموشفعال شدن کلید حداقل فشار آب
0.5 ثانیه روشن و خاموشخاموشپارازیت شعله
ثایت روشنثایت روشناشکال در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی

لیست خطا پکیج بوتان مدل پارما Parma 22i

چراغ قرمزچراغ سبزشرح ایراد
0.5 ثانیه روشن و خاموشخاموشفعال شدن کلید حرارتی یا قطع ارتباط آن
ثایت روشنخاموشکم بودن فشار آب مدار گرمایش
ثایت روشنخاموشعمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل
ثایت روشنخاموشعدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی
0.2 ثانیه روشن و خاموشخاموشاشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
خاموش0.5 ثانیه روشن و خاموشفعال شدن کلید حداقل فشار آب
0.5 ثانیه روشن و خاموشخاموشپارازیت شعله
ثایت روشنثایت روشناشکال در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی

لیست خطا بوتان مدل CV

کد خطاشرح خطا
E1نبود شعله قطع گار
E2فعال شدن کلید حرارتی مبدل
E3رفع نشدن مشکل دودکش و یا پرشر سویچ دود پس از 2 دقیقه
E4ماژولاتور شیر گاز
E5اشکال در NTC گرمایش
E6اشکال در NTC آبگرم مصرفی
E7وصل بودن پرشر فن قبل از روشن شدن فن
E8اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
E9دمای مدار گرمایش بیش از 95 درجه می باشد
E13اشکال نرم افزاری برد
E15وجود اشکال در دودکش و یا پرشر دود
E17فعال شدن ترموستات دود
E25یخ زدن مبدل اصلی
E27اشکال در پرشر آب
E29اشکال در برق رسانی شیر کنترل گاز
E99خطای عدم تشخیص فن دار یا فن دار نبودن دستگاه

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]