محافظ پکیج فرناکس

How To Use Fornox

طرز استفاده محلول محافظ فرناکس و تزریق توسط حوله خشک کن

  • پکیج را خاموش نمائید.
  •  شیر حوله خشک کن را ببندید
  • هواگیر فوقانی حوله خشک کن را باز نمائید.
  • محلول محافظ فرناکس را از شیر هواگیری حوله خشک کن داخل رادیاتور بریزید.
  • هواگیر حوله خشک کن را ببندید.
  • شیر رادیاتور حوله خشک کن را باز نمائید.
  • سیستم را هواگیری نمایید.